Productes i serveis

Carbons Vall es dedica a l'explotació, distibució i comercialització de coc, antracita, hulla i solucions de biomassa.